DETAILS OF SHGs UNDER RAUPAHIHAT BLOCK
Sl Name of the SHG. Date of S B Name of the Total nos of Total nos of Amt. of Activity Name of
No Formation A/C No Bank branch members in Women mem revolving takenup G.P.
SHG ber fund released if any
1  Nangaldhua Atma Sahayak Gut. 02/05/2000 1900 I.B. Hatipukhuri 10 10 -- -- Kanchanpur
2  Madhya Barghat ASG. 19-10-2000 5531 P.N.B. Rupahi 10 -- 10 P/T Barghat
3  Uttar Kanchanpur ASG. 05/02/2000 2275 I.B. Hatipukhuri 10 10 -- -- Kanchanpur
4  Barpeta Mahila Sanchoy Gut. 05/04/2000 2063 I.B. Hatipukhuri 10 10 -- -- Hatipara
5  Owana Shaw Sahajya Gut. 25-02-00 5278 P.N.B. (Rupahi) 10 10 10 -- Gatanga
6 Gatanga ASG 12/02/1999 5691 P N B (Rupahi) 10 10 10 -- - do -
7  Beluguri Mahila ASG. 19-12-99 5212 P N B (Rupahi) 10 10 10 -- --do--
8  Pub-Garematikhuwa ASG. 15-12-99 5232 P N B (Rupahi) 10 10 10 -- Gereki
9  Pub-Rowmari & Dakhin Fakali ASG. 15-12-99 5303 P N B (Rupahi) 10 10 10 -- Fakali
10  Lawgaon Unnayan Samity 20-01-00 5251 P N B (Rupahi) 10 -- -- -- Gatanga
11  Batamari ASG 17-12-99 5224 P N B (Rupahi) 10 10 -- -- Jewmari
12  Saidoria Mahila Sanchoy Gut. 20-11-99 1905 I.B. Hatipukhuri 10 10 -- -- Saidoria
13  Pub-Saidoria Khudra Sanchoy Gut. 20-11-99 1904 I.B. Hatipukhuri 10 10 -- -- - do -
14 Dakhin Pub-Saidoria Mahila Sanchoy Gut. 20-11-99 1903 I.B. Hatipukhuri 10 10 -- -- --do--
15 Pub-Saidoria Lakhi Sanchay Gut. 15-01-99 1897 I.B. Hatipukhuri 10 -- 10 -- - do -
16 Saidoria Atma Sahayak Gut. 02/05/1999 1876 I.B. Hatipukhuri 10 10 -- -- Saidoria
17 Pachim Hatipukhuri AGS 04/03/2000 1941 I.B. Hatipukhuri 10 10 10 -- Hatipukhuri
19 Puthikhaity Sanchay Samity 16-12-99 1863 I.B. Hatipukhuri 10 10 10 -- Saidoria
20 Rupahi Mahila Sanchoy Samity 07/10/1999 5556 P.N.B. (Rupahi) 10 10 -- -- Rupahi
21 Rupahi Town Yubak Sanchoy Samity 20-12-99 5242 P.N.B. (Rupahi) 10 10 -- -- Saidoria
22 Mulagabharu Karma Bahini Mahila S.H.G. 08/02/1999 3335/12 L.G.B. Auniati 10 10` -- -- Gatanga
23 Kalongpar Haluagaon SHG 01/06/2000 3392/12 L.G.B Auniati 10 10 -- -- Gatanga
24 Kiranjyoti Mahila Sanchoy Gut. 23-12-99 3387/12 L.G.B Auniati 10 10 -- -- Gatanga
25 Rupahi Town Bhakatgaon Swa Niyujan Gut. 22-02-00 5306 P N B (Rupahi) 10 10 10 -- Rupahi
26 Pachim Hatipukhuri Atma Nirvarshil Gut 13-12-99 2249/8 I.B. Garajan 10 10 -- -- Hatipukhuri
27 Dakhin Tamulitup Atma Sahayak Gut. 01/03/2000 5239 P.N.B. Rupahi 10 10 -- -- Borghat
28  Kandhulimari Sanchay Gut 17-01-00 1880 I.B. Hatipukhuri 10 -- -- -- Hatipukhuri
29 Dakhin Khatowal Bahumukhi 30-11-99 2238/8 I.B. Garajan 10 -- -- -- D/Khatawal
Unnayan Parishad Sanchay Gut
30 Seuj Atma Sahayak Gut, Majorbui 11/09/2000 5545 P.N.B. Rupahi 10 -- -- -- --do--
31 Uttar-Pub Hatipukhuri Atma Sahayak Gut 30-12-9 91872 I.B. Hatipukhuri 10 10 -- -- Hatipukhur
32 Majorbhuri  Atma Sahayak  Gut 19-01-01 5586 P.N.B. Rupahi -- -- 10 10 Gereki
33 (Uttar) Nagaldhowa Atma Sahayak Gut. 18-02-00 1918 I.B. Hatipukhuri -- -- 10 10 Saidaria
34 Pachim Uttar Garajan Atma Sahayak Gut 01/03/2000 2246 I.B. Garajan 10 10 10 -- Garajan
35 Gunabari Swa Nirbharshil Sanchoy Gut 02/03/2000 I.B. Hatipukhuri 10 10 10 -- Saidoria
36 Owana Mahila Khudra Sanchoy Gut (Achani) 17-02-99 6047 P.N.B. Rupahi 10 10 10 -- Gatanga
37 Pub-Saidaria Morami Sanchoy Gut. 02/05/2000 1901/7 I.B. Hatipukhuri 10 10 -- -- Saidoria
38 Pub-Saidaria Gaon Atma Sahayak Gut 27-12-99 1870 I.B. Hatipukhuri 10 10 -- -- --do--
39 Pachim Garajan Atma Sahayak Gut 27-2-99 2251/8 I.B. Garajan 10 10 -- -- Saidoria
40 Rupahi Anandrapally Anusuchita Jati 12/01/2000 5557 P.N.B. Rupahi 10 10 10 -- Rupahi
Mahila Atma Sahayak Gut
41  Ukahapar Atma Sahayak Gut 15-12-99 5213 P.N.B. Rupahi` 10 -- 10 -- Gatanga
42 Uttar Khatowal Atma Sahayak Gut 03/09/2000 2284/8 I.B. Garajan 10 -- -- -- U/Khatowal
43 Pachim Futalzar Atma Sahayak Gut 01/04/2000 2257/8 I.B. Garajan 10 -- -- -- Futaljar
44  Dakhin Garajan Atma Sahayak Gut. 25-12-99 2252/8 I.B. Garajan 10 10 -- -- Garajan
45  Mahila Tadarak Samity, Fakaligaon No. 2 06/07/2001 2282/9 I.B. Hatipukhuri 10 10 -- -- Fakilia
46 Pub Jewmari Mahila Tadarak Committee 20-06-01 5670 P.N.B. Rupahi 10 10 -- -- Jewmari
47 Pub-Futaljar Atma Sahayak Gut. 02/01/2000 2265/8 I.B. Garajan 10 10 -- -- Futaljar
48 Owna No. 2 Khudra Sanchay Achani 06/04/1999 2474 P.N.B. Rupahi 10 10 -- -- Gatanga
49  Kuchgaon Mahila Sanchay Sammmittee 07/02/2001 I.B. Hatipukhuri 10 10 -- -- Fakali
50  Pub-Garajan Atma Sahayak Gut 01/03/2000 2245/8 I.B. Garajan 10 2 10 -- Garajan
51 Pub Rowmari Atma Sahayak Gut 21-07-01 2293/9 I.B. Hatipukhuri 10 2 --- -- Fakali
52 Pub-Madhya Garajan Atma Sahayak  Gut 01/03/2000 2254/8 I.B. Garajan 10 10 10 -- Garajan
53  Garajan Kalyani Mahila Sanchay Gut 20-12-99 130/8 I.B. Garajan 10 10 -- -- Garaian
54 Kanchanpur  Atma Sahayak Gut 18-01-01 I.B. Garajan 10 -- -- -- Kanchanpur
55 Pub-Saidaria Atma Sahayak Gut 27-01-00 1890/7 I.B. Hatipukhuri 10 10 -- -- Saidoria
56 Vivekananda Atma Sahayak Gut 29-07-01 2828/12 I.B. Garajan 10 -- -- -- garajan
57 Dakhin Barpeta Atma Sahayak Gut. 29-08-01 2304/9 I.B. Hatipukhuri 10 -- -- -- Hatipara
58 Kalongpar Halowagaon Majorkuri
Mahila Samchay Gut 18-09-00 3521 L.G.B. Auniati 10 10 -- -- Gatanga
59 Kanchanpur  Atma Sahayak Gut 01/03/2000 2256 I.B. Garajan 10 -- -- -- Kanchanpur
60 Madhya Kanchanpur Mahila
Atma Sahayak Gut 2292 I.B. Garajan 10 10 -- -- --do--
61 Kumargaon  Atma Sahayak Gut 17-12-99 5218 P.N.B. Rupahi 10 -- 10 -- Gatanga
62 Pub-Futalzar  Atma Sahayak Gut (I) 11/05/2001 2799 I.B. Garajan 10 10 -- -- Futaljar
63 Pub- Futalzar Atma Sahayak Gut (II) 17-11-01 2807 I.B. Garajan 10 10 -- -- Futaljar
64 Saidaria Mahila Atma Sahayak Gut. 21-11-01 2326 I.B. Hatipukhuri 10 10 -- -- Saidoria
65 Pachim Amrakanda Atma Sahayak Gut 01/04/2000 2258 I.B. Garajan 10 10 -- -- Garajan
66 Pachim Amarakanda Atma Sahayak Gut 30-10-01 2793 IB, Garajan 10 -- Garajan
67 Pachim Amarakanda Atma Sahayak Gut 27-12-00 2471 IB, Garajan 10 -- Garajan
68 Pub Futaljar Atma Shayak Gut 11/07/2001 2800 IB, Garajan 11 -- Futaljar
69 Pub Rowmari Mahila Sanchay Gut 18-12-99 1865 IB, Hatipukhuri 10 10 Fakali
70 Gunabari beelpar Mahila sansay Gut 16-12-99 1864 IB, Hatipukhuri 10 Saidoria
71 Hatipukhuri Dipika Mahila Unnayan samity 20-04-00 2185 IB, Hatipukhuri 10 10 Hatipukhuri
72 Nagardhuwa Parul Mahila Unnayan Samity 20-04-00 2160 IB, Hatipukhuri 10 10 Saidoria
73 Nagardhuwa Rupban Mahila Unnayan Samity 04/12/2000 2161 IB, Hatipukhuri 10 10 Saidoria
74 Saidoria Gyandeep Mahila Unnayan samity 04/02/2000 2159 IB, Hatipukhuri 10 10 Saidoria
75 Telichapari Junmoni Mahila Unnayan samity 02/09/2000 28179 Apex Bank, Nagaon 10 10 Jewmari
76 Dakhin Jewmari Mahila Tadarak samity 12/05/2001 5782 PNB, Rupahi 10 10 Jewmari
77 Ghehua Chgalchali Atma Sahayak Gut 23-11-01 2328 IB, Hatipukhuri 10 Hatipukhuri
78 Beloguri Rupjyoti Atma Shayak Gut 26-7-01 5870 PNB, Rupahi 10 Tractor Gatanga
79 Swa Sahayak Gut, Lataimari 22-2-02 5816 PNB, Rupahi 10 Gatanga
80 Uttar Khatowal Akbar Atma Sahayak Gut 17-7-01 2836 IB, Garajan 10 P/T U/Khatowal
81 Swa Sahayak Gut, Ukahapara 03/04/2002 5868 PNB, Rupahi 10 Gatanga
82 Pachim Ghehua Chalchali Trimoni A.H.Gut 27-07-01 2349 IB,Hatipukhuri 10 Hatipukhuri